At Home With: Nina Z

Om du hör klappret av träskor mot New York-asfalten är chansen stor att det är Nina Z:s förtjänst. För fem år sedan började den före detta curatorn och vintage-experten designa träskor som tillverkas för hand i hemlandet. “Made in Sweden” säljer bra i det stora äpplet och sedan dess har hennes skor blivit favoriter bland modemedvetna New York-bor. Ibland gör fina Nina (som vi tycker om att kalla henne) även stylistjobb, som när hon klädde Solange Knowles inför en skivomslagsplåtning eller Jessica Chastain för nya W-omslaget. Hennes bohemiska stil märks också i det gamla brownstone-huset i Leffert’s Garden, Brooklyn, som hon delar med sin man. 

Jag har egentligen ingen inredningsfilosofi, men jag köper otroligt sällan något nytt. Det är nästan alltid återanvänt eller vintage. En blandning av allt; färger, resor, före detta liv, nuvarande liv. Det här hemmet är mer influerat av Afrika, dit jag ska resa i fem veckor nu. Jag har aldrig riktigt bestämt mig för att jag ska gå och köpa något. Jag har alltid börjat med någon grej och sedan sporadiskt och spontant sett saker som jag lägger till. Jag tänker inte på vad jag behöver, vilket jag borde göra, eftersom jag skulle behöva mer hyllor och förvaringsutrymme.”

Jag kallar huset för kråkslottet. Det är otroligt vackert i sig, men det är lite nergånget med hål lite här och där. Det är som ett kråkbo, byggt av stickor och strån, och här och var glittrar en liten silvergaffel. Läget är speciellt också, det är en väldigt regal gata precis vid Prospect Park och området har en intressant mix av människor.”

Sedan jag började jobba tillsammans med konstnären Mickaline Thomas 2007 har det blivit mer och mer mönster. Hon använder ju bara mönster i sin konst och jag tror att jag undermedvetet har påverkats av det. Då sålde jag fortfarande vintage och hjälpte henne att stajla sina bilder.”

Jag älskar mina växter. Jag hade inte gröna fingrar förut, men jag har fått det. Jag har fått en otroligt nära och moderlig kärlek för mina gröna växter. Jag planterar om dem och sätter ut dem i ljuset, luftar dem och pratar med dem. Det ger mig lugn och någon slags relation till jorden – att vi faktiskt bor på en planet som snurrar, där saker växer.” 

Jag älskar den här lilla pärlgubben som jag fått av Danny Simmons (konstnär, gallerist och bror till Russell Simmons, reds.anm) när jag jobbade på hans galleri. Den är så glad, men samtidigt har den ett ansikte som en Mexikansk brottare. Det känns som att den lever sitt eget liv.” 

“Jag älskar min gungstol. Den har jag köpt i en antikaffär på Bedford i Bed-Stuy. Jag tror att jag älskar den så mycket för att råttingen påminner mig om Sverige. Och så har jag alltid gillat gungstolar. Jag älskar också min Kehinde Wiley-tavla. Han gjorde ett porträtt av ett barn som jag jobbade med på utsatta ungdomar på Rush Philantrophic Arts Foundation.” 

Jag är: Nina Z, svensk som bott i New York de senaste 12 åren.

Annons

Mitt hem är: Brooklyn. Det är det första stället där jag känner att hela mitt jag kommer till sin rätt och att jag på daglig basis kommer i kontakt med likasinnade, både professionellt och personligt. Det är en otroligt naturlig mix av människor, livsöden, religioner, länder och inspiration. Det känns enkelt för mig att bo i Brooklyn.

Senast in: En vattenkokare från Bodum som pajade.

Senast ut: Min trasiga kontorsstol. Jag hade målat om den och den var jättefin, men hela ryggen pajade.

Jag läser: “Fursten” av Machiavelli. Och “The awakening of the human spirit” av Hazrat Inayat Kahn. 

Jag ser: Jag tittar inte på tv. Den senaste filmen jag såg var “Hope springs” med Meryl Streep, den var ganska dålig. Annars tittar jag mest på dokumentärer på Netflix eller Vice TV.

Jag lyssnar på: Nina Simone, jag har varit helt besatt på sistone. LP:n “The best of Nina Simone”, sida A. Hon har gjort en tolkning av Leonard Cohens “Suzanne” som är jävligt djup.

Jag har på mig: Träskor! Vårens kollektion är svarta med någon slags korsettinspiration, mycket snörning. Den här kimonon köpte jag på en japansk vintageaffär i Chelsea. Brallorna är från Strawberry, men jag har satt på egna läderknän.

Jag blir inspirerad: av Brooklyn. Varje dag blir jag introducerad till något nytt, en ny kultur, ny mat, en ny estetik. Jag inspireras av allt runtomkring mig, mina vänner. På sistone har jag inspirerats väldigt mycket av stamkulturer, särskilt från Afrika, deras färgkombinationer och naturliga användning av råmaterial.

Jag drömmer: om Afrika. Om att rida igen, jag har inte ridit sen jag ramlade av en häst och bröt armen 2009. Och om ett inre lugn.

For English, click ”Läs mer”. 

If you hear the clatter of clogs against the New York streets, chances are high that Nina Z is to blame. Five years ago, the former curator and vintage expert, started to design clogs which are now made by hand in her home country. ”Made in Sweden” sells in the big apple, and since then her shoes have become favorites among fashion-conscious New Yorkers. Sometimes Nina also does stylist jobs, like when she dressed Solange Knowles for an album cover photo shoot a couple of weeks ago. Her bohemian style is also evident in the old brownstone building in Leffert’s Garden, Brooklyn, which she shares with her husband.

 

”I call it the “crow castle”. The house is incredibly beautiful in itself, but it is a bit run-down with holes here and there. It’s like a crow’s nest, built of twigs and straws, and here and there you find a small silver fork. The location is special as well, it’s a very regal street just off Prospect Park and the area has an interesting mix of people. ”

 

”I really don’t have a decor philosophy, except that I very rarely buy something new. Almost all my stuff is recycled and vintage. It’s a mix of everything, colors, traveling, my earlier life, my current life. This home is more influenced by Africa. I never really decide that I should go and buy something. I always start with one thing and then sporadically and spontaneously add things. I don’t think about what I need, which I should, because I would really need more shelves and storage space.”

 

”Since I started working with artist Mickaline Thomas in 2007, I’m really into patterns. Back tehen I still sold vintage and helped style her photographs . She only uses patterns in their art, and I think I subconsciously got affected by it. 

 

”I love my rocking chair. I bought it in an antique shop in Bedford in Bed-Stuy. I think I love it so much that cane reminds me of Sweden. And I’ve always loved rocking chairs. I love this little beaded man given to me by Danny Simmons (artist, gallery owner and brother of Russell Simmons, editors note) when I worked at his gallery. It’s so happy, but at the same time it’s face looks like a Mexican wrestler. I feel like it has a life of its own. I also love my Kehinde Wiley painting. He made a portrait of a child who I worked with at risk youth at Rush Philantrophic Arts Foundation.

 

”I love my plants too. I did not have green fingers before, but now I do. I have an incredibly close and motherly love for my plants. I re-plant them and put them out in the light, air them, I talk to them. It gives me peace and some kind of relationship to the earth – the fact that we actually live on a spinning planet, where things grow.”

 

I am: Nina Z, Swedish lived in New York the past 12 years.

My home is: Brooklyn. It’s the first place where I feel that my whole I come into their own and I on a daily basis come in contact with like-minded people, both professionally and personally. It’s an incredibly natural mix of people, life stories, religions, countries, and inspiration. It’s easy for me to stay in Brooklyn.

Latest in: A kettle from Bodum that broke.

Last out: My broken office chair. I had re-painted it and it looked really nice, but the whole back broke.

I read: ”The Prince” by Machiavelli. And ”The awakening of the human spirit” by Hazrat Inayat Khan.

I see: I do not watch TV. The last movie I saw was ”Hope Springs” with Meryl Streep, it was pretty bad. Otherwise, I look mostly documentaries on Netflix or Vice TV.

I listen to: Nina Simone, lately I’ve been obsessed. ”The best of Nina Simone” lp record, side A. She has made an interpretation of Leonard Cohen’s ”Suzanne” which is really deep.

I’m wearing: Clogs! My spring collection is black with some kind of corset inspiration, a lot of lacing. I bought this kimono at a Japanese vintage shop in Chelsea. The pants are from Strawberry, but I have put on the custom leather knees.

I get inspired: Brooklyn. Each day I am introduced to something new, a new culture, new food, a new aesthetic. I am inspired by everything around me, my friends. Lately I have been inspired a lot of tribal cultures, especially from Africa. Their color combinations and use of natural raw materials.

I dream: of Africa. To ride again, I have not ridden since I fell off a horse and broke my arm in 2009. And if an inner calm.

 
Laddar