Meet The Artist: Dan Henriksson

Dan och jag träffades när vi båda gick i skolan i Göteborg. Han gick på grannskolan HDK och är upphovsman till flera magiska skulpturer, inredningar till mina favoritklubbar i Göteborg och efter att ha varit i Japan på utbyte kom han hem med de mest fantastiska djurdräkter man kan ha på sig på en efterfest. Eftersom han alltid har nya projekt på gång ville vi kolla läget och höra lite mer om hans tankar om design.
xo Agnes

Vad har du för projekt på gång just nu?

Annons

Jag jobbar med företaget/konstduon Ideofon som jag driver tillsammans med Kristofer Hagbard. Vi arbetar med nya sätt att skapa musik, vilket har resulterat i en del vitt skilda projekt och snart vår första produkt, Doki Doki, som vi håller på att
färdigställa just nu. Det känns som att jag med det har kunnat fokusera och kombinera mina tidigare ganska spretiga kunskaper.

Vad är din bakgrund?

Jag började på den tekniska skolan Chalmers i Göteborg, men eftersom jag är en nörd som inte riktigt kan plugga på klassiskt vis så var det inget för mig. Så jag jag hoppade av och gick på konstskola och sedan designprogrammet på HDK. Utöver det tog jag ett extra år på en designskola i Japan plus några månaders praktik hos produktdesignern och arkitekten Keiji Ashizawa i Tokyo.

Hur ser du på designsynen i Japan jämfört med Sverige?

Jag sökte mig dit i jakt på stora olikheter och ett nytt perspektiv, men nu i efterhand känns designtänket där inte så annorlunda ändå. Men de integrerar ofta traditionella vanor och estetik på ett väldigt fint sätt. Jag gillar även deras förmåga att lyfta fram små saker och företeelser med design – en slags konstant hyllning och vördnad till de små vackra detaljerna i livet.

Vad inspireras du av?

Av att bli provocerad! Och begränsningar och problem är bra ingredienser när jag ska jobba. Rent visuellt så varierar jag nog stil och inspiration, men det mesta kanske ändå genomsyras av en gemensam smak och fascination av vissa saker. Jag är till exempel inte färdig med konceptet Totempåle som inspirationskälla.

Hur ser ser din designprocess ut?

Jag tror att inspirationen ofta aktiveras av en ganska specifik tanke. Startpunken kan utgå från en filosofisk idé eller ett material eller en mekanisk funktion som känns spännande att utforska. Det är ganska kul att utgå från en utmanande frågeställning också, som t.ex .”Vad kan jag skapa för produkt om jag som designer skulle försöka mig på att tolka vad en tidsmaskin skulle kunna vara med modern teknik?” eller ”Hur skulle ett musikinstrument kunna fungera, om man begränsas av den enklaste tänkbara formen?” Jag har aldrig varit med om två identiska designprocesser. Men vad som oftast händer är att om processen inte är kittlande rolig så blir resultatet inte personligt intressant för mig.

Du har gjort flera bruksföremål, som Treeswing och Snowdrop. Kan man köpa eller beställa dem någonstans ? 

Det är ganska många som har frågat om möjligheten att köpa framförallt Snowdrop, så jag funderar på att gå vidare med den. Men då de är gjorda med en CNC-fräs skulle jag nog hellre optimera ritningarna och göra färdiga filer och släppa dem open source för vem som helt att själva fräsa ut och limma ihop sin egen. CNC-fräsar börjar precis som 3d-skrivare bli mycket billigare och finns lättillgängliga på skolor och i mindre verkstäder. Jag kommer samtidigt styra upp egen tillverkning på beställning om någon vill köpa en färdig. Produkten Doki Doki som vi arbetar med som Ideofon kommer släppas på liknande vis, det vill säga att man kan göra den själv men även beställa från oss.

Hur ser det ut hemma hos dig? 

De senaste åren har jag levt i en väldigt flexibel tillvaro utan rutiner; reser runt och sover på många olika ställen. Så jag har inte riktigt bosatt mig i den mening att jag skaffat mig möbler och många fasta saker. Det återspeglas nog i mitt hem som jag därmed väljer att beskriva som ”kärleksfullt random”.

Bilder lånade från Alex Hinchcliffe & Dan Henriksson

For English, click ”Läs mer”.

Dan and I met when we both studied in Gothenburg. He went to the neighboring school HDK and is the creator of several magical sculptures and decor for some of my favorite clubs in Gothenburg. After studying in Japan he came home with the most amazing animal-costumes that we wore on afterparties. He always has some new project in the making so we wanted to check in on what he has going on right now and to talk about his thoughts on designt.
xo Agnes

What are you working on right now?
I run a company /art project with Kristofer Hagbard called Ideofon. We are working on new ways to create music, which has resulted in some very different projects and we are soon about to finalize our first product, Doki Doki. Through this I feel like I’ve been able to focus and combine my varied skills.

What is your background?
I began studying at the technical school Chalmers in Gothenburg, but I am a geek who can not really study the classic way so it wasn’t for me. I dropped out and went to art school and then to study design at HDK. In addition, I did an extra year at a design school in Japan plus a few months of internship with the designer and architect Keiji Ashizawa in Tokyo.

Is there a difference in the view on design in Japan compared to Sweden?
I went to Japan on a search for diversity and a new perspectives, but in retrospect it seems like the way of thinking about design isn’t so different after all But they often integrate traditional habits and aesthetics in a very nice way. I also like their ability to highlight the small things and phenomens with the design – a sort of constant tribute and homage to the small beautiful details in life.

What inspires you?
Being provoked! And limitations and problems to solve are good ingredients when I’m working. Visually my style and inspiration varies, but most of my project come from a similar source of inspiration and style. I am a for example not finished with being inpspired by the concept of the totem pole.

What’s your designprocess like?
I believe that inspiration is often triggered by a rather specific idea. The starting point can be a philosophical idea, or a material or a mechanical function that is exciting to explore. I also enjoy beginning with a challenging question, such as. ”What can I create for the product if I as a designer would try my hand at interpreting what a Time Machine could be with modern technology?” or ”How would a musical instrument function, if one is limited by the simplest possible shape?” I’ve never seen two identical design processes. But what usually happens is that if the process isn’t exciting, then the result is not personally interesting to me.

In addition to your conceptual projects you’ve also made everyday objects like the Tree Swing and Snowdrop. Can you buy or order them somewhere?
I’m thinking about beginning to produce Snowdrop since a few people have inquried about the possibility of purchasing it. Though it’s made with a CNC milling machine, which means that I would prefer to optimize the drawings and make finished wp-content/uploads/sites/17 and make them available as open source for anyone to mill and glue it together on their own. CNC milling machines as well as 3D printers are becoming less expensive and are readily available at schools and in small workshops. I will simultaneously produce it for people to order it if anyone wants to buy one that is already made. The Doki Doki that we’re working on with Ideofon will be released in a similar manner, ie. that you can do it yourself but also order it from us.

What does your home look like?
The last few years I lived in a very flexible life without routines and I’ve been traveling around and sleeping in many different places. So I haven’t really made a home for myself in the sense that I acquired furniture and many solid things. This is reflected in my home that I describe as ”lovingly random”.

Photos borrowed from Alex Hinchcliffe & Dan Henriksson

For English, click ”read more”.
Laddar