Meet The Artist: Emma Löfström

Välkomna till en ny kategori på New York Nests! Här kommer vi att besöka/intervjua konstnärer som vi tycker om.

Först ut är Emma Löfström, en av mina favoritillustratörer. Jag träffade Emma första gången när jag var sju år gammal, hon gick i samma klass som min äldsta vän. Därefter tog det ungefär 20 år innan jag insåg vilken otroligt begåvad konstnär hon är. I sina bilder skapar Emma en magisk värld, befolkad av människoliknande djur och vice-versa – ögonblicksbilder av sagor som pågår någon annanstans. Det finns alltid något mörkt i hennes bilder, en råhet som gör att jag inte kan sluta titta.

Annons

Den som vill ha Emmas verk hemma på väggen kan hitta dem här. Det är dessutom en alldeles utmärkt julklapp. Finns även som tapet!

När visste du att du ville bli illustratör?

Jag har sedan jag var liten haft ett stort intresse av att teckna, skapa mina egna världar och berättelser. Under gymnasiet började jag ställa in mig mer på en annan väg, funderade på att läsa psykologi eller arkitektur, men som många andra åkte jag till London för ett hundår efter studenten. Där började jag tänka om och insåg att det faktiskt fanns möjligheter att arbeta med det man brinner för, och ett år senare sökte jag Foundation Studies på Central Saint Martins. Sen var jag fast! Det ledde vidare till en degree vid Central Saint Marins, och senare en Master vid Royal College of Art.

Vad inspireras du av och vad ritar du helst?

Jag bygger gärna surrealistiska miljöer, mina egna världar där allt kan hända. Jag inspireras av allt från musik, film och konst till vardagliga saker som jag ser runtomkring mig, exempelvis norrländska skogar eller en fin toalett på en bar i Berlin.

Har du något drömjobb?

Jag gjorde ett roligt projekt för Dramaten förra året, där jag samarbetade med scenografen Marika Feinsilber inför pjäsen En Egen Ö. Mina bilder applicerades på scenografin, från väggprojektioner till tryck på kostymerna, bilderna animerades också av Velour Film. Det var spännande att se många delar bidra till en stor helhet och det blev en jättefin produktion. Just nu ser jag fram emot en utställning jag ska sätta upp på Guest Projects i London nästa sommar, ett samarbete med Irene Fuga där vi experimenterar med storskaliga illustrationer, installationer och projektioner. Det är alltid roligt att samarbeta med andra kreativa krafter, och jag jobbar gärna gränsöverskridande, just nu är jag inne på storskaliga grejer, som scenografi och installationer.

Hur ser det ut hemma hos dig?

Jag bor på söder i Stockholm, högt upp, så det är ljust med mycket utsikt, vilket känns skönt när man bor i innerstan. Jag har mycket bilder på väggarna, det mesta är sådant som jag bytt till mig eller fått av vänner. Det känns roligt när man har minnen länkade till bilderna man omges av. Jag har en blandning av gammalt och nytt, sådant jag hittat och second hand fynd. Jag har inte så mycket tid att lägga på inredning, men försöker med små saker som att ha mycket blommor och så.

Ovanför min kaffefläckiga soffa hänger en bild inspirerad av Comme des Garcons som Emma gjorde för tidskriften Vestoj på temat mode och skam. Jag älskar färgerna, formerna och uttrycket. Vilken bild är er favorit? XO Katarina

For English, click ”Läs mer”. 

Welcome to a new category on New York Nests! Here we’ll visit/interview artists we love.

First out is Emma Löfström, one of my favorite illustrators. I met Emma for the first time when I was seven years old, she was in the same class as my oldest friend. After that it took almost 20 years before I realized what an incredibly talented artist she is. In her images Emma creates a magical world, populated by anthropomorphic animals, and vice-versa – snapshots of fairytales going on somewhere helse. There’s always something dark in her images, a rawness that makes me coming back again and again.

If you want Emma’s works on your wall, you find them here. It’s also an excellent Christmas gift. Also available as wallpaper!

 

When did you know you wanted to be an illustrator?

Since I was a kid I’ve always had a great interest in creating my own worlds and stories. During high school, I started to go in another direction, thinking about reading psychology or architecture, but like many others, I went to London for a “dog year” after graduation. There, I realized that there was indeed opportunities to work with your passion, and a year later I applied for Foundation Studies at Central Saint Martins. Then I was hooked! It also led to a degree at Central Saint Marins, and later a Masters at the Royal College of Art.

 

What inspires you and what is your favorite subject to draw?

I like to build surreal environments, my own worlds where anything can happen. I’m inspired by everything from music, film and art to the everyday things that I see around me, such as the northern forests or a nice toilet at a bar in Berlin.
Do you have a dream job?

I did a fun project for the Royal Dramatic Theatre last year, where I collaborated with set designer Marika Feinsilber for the play En egen ö. My photos were applied to the stage design, from wall projections to costumes prints, the pictures were also animated by Velour Films. It was exciting to see many parts contribute to one great totality and it was a really nice production. Right now, I look forward to a show that I’ll put up at Guest Projects in London next summer, a collaboration with Irene Fuga where we are experimenting with large-scale drawings, installations and projections. It’s always fun to work with other creative forces, and I’m happy to cross borders. Right now I’m into the large scale stuff, like set design and installations.

 

What does your home look like?

I live in Södermalm in Stockholm, high up, so it’s bright with wide views, which feels good when you live in the inner city. I have a lot of pictures on the walls, most of them I’ve swapped with other artists or gotten from friends. It’s fun when you have memories linked to the images you are surrounded by. I have a mixture of old and new, things I’ve found and second-hand bargains. I don’t have so much time to spend on interior design, but I try with small things like having a lot of flowers and such.

 

Above my coffee stained sofa hangs a picture inspired by Commes des Garcons that Emma did for the magazine Vestoj on the theme “fashion and shame”. I love the colors, shapes and words. Which picture is your favorite? XO Katarina


  • Andreas Lofstrom

    🙂 E är en av mina favoritillustratörer också!!!

    • new_york_nests

      Helt fantastisk 🙂Laddar