Meet The Artist: Malin Gabriella Nordin

Jag träffade svenska konstnären Malin Gabriella Nordin på en födelsedagsmiddag här i New York förra våren. Hon utstrålar ett sällsamt lugn och skapar helt fantastiska saker! Det är något med färgerna och formerna i hennes verk, som att titta ut i rymden och in en cellkärna på en och samma gång. Dessutom innehåller de en subtil humor och abstrakt barnslighet som liksom får en att se på världen på ett nytt (eller ska jag säga gammalt) sätt. Jag blir glad helt enkelt!

Just nu bor och arbetar Malin i norska Bergen där hon studerar på Bergen National Academy of the Arts, men för tillfället visas några av hennes verk på NAU gallery Stockholm. Missa inte! Vi frågade ut henne om arbetsprocess, varför hon gillar att jobba i olika medium och vad hon inspireras av. Alla fina porträtt är tagna av den norska fotografen Linn Heidi Stokkedal, konstbilderna kommer från Malins blogg. xo Katarina

När visste du att du skulle bli konstnär?

Annons

Det har inte riktigt varit ett aktivt val, det har bara blivit så… Det har varit en självklarhet för mig, kanske inte just yrket konstnär, men att göra det som jag gör just nu. Mina föräldrar har berättat att när jag var liten så älskade jag att riva sönder alla deras tidningar och tejpa ihop dem på nytt. Jag samlade alltid på ”bra skräp” vilket innebar olika förpackningar mina föräldrar slängde – frigolit, äggkartonger, snören, etc. När jag hade tillräckligt byggde jag olika saker.

Jag antar att jag bara har fortsatt fast med nya material och idéer. Jag gick bild- och form på gymnasiet och sen sökte jag till en förberedande konstskola där jag studerade i två år för att sedan fortsätta på konsthögskolan här i Bergen. Och nu är det bara ett halvår kvar på min kandidatutbildning.

Du arbetar mycket med collage och skulptur, vad tilltalar dig med dessa medier?

Jag tycker om att leta efter rätt material, storlek och teknik för varje verk, för mig är det intressant att se hur verket förändras i olika medium och vad som händer på vägen. Min process är som min egen viskningslek, där jag går mellan olika medium och tekniker, från tvådimensionellt till tredimensionellt. Något som började platt på ett papper blir till en skulptur från ett annat perspektiv som sedan blir en målning. 

Vilka är dina favoritkonstnärer?

Cy Twombly, Louise Bourgeois, Madelon Vriesendorp.

Vad inspireras du av?

Jag gillar att tänka på saker som inte har något rätt eller fel, där det finns inget självklart svar, eftersom det lämnar större utrymme för min egen fantasi. Så som att tänka på rymden eller det spirituella, det finns inget riktigt stopp eftersom ingen riktigt vet och på grund av det kan jag skapa mina egna regler och fantasier. Men även minnen, drömmar och vardagliga situationer och omgivningar inspirerar mig väldigt mycket. Färger och former.

Hur ser det ut hemma hos dig?

Jag bor ganska litet här i Bergen, har det mesta av mina saker kvar i Stockholm. Men det är rätt mycket böcker och utklipp – collagedelar – överallt, en träpinocchio som alltid sitter i fönstret. Runt omkring i rummet står och hänger en del av mina verk som inte får plats i studion längre. Det är nog rätt färgglatt.

Var kan man se din konst och hur gör man om man vill köpa?

Just nu ställer jag ut i en grupputställning på NAU gallery som ligger på Hudiksvallsgatan 4B i Stockholm. Annars kan man se det mesta på min blogg malingabriella.tumblr.com och köpa dem på Galleri Steinsland Berliner i Stockholm. Jag säljer dessutom ett fåtal verk som affischer på www.arrivals.se, annars är det orginal som gäller.

For English, press ”Läs mer”!

I met Malin Gabriella Nordin at a birthday dinner here in New York last spring. The young Swedish artist radiates an unusual serenity and creates absolutely amazing art. There’s something about the colors and shapes of her work, it sort of feels like looking into space and into a nucleus at the same time. In addition, her pieces contain a subtle humor and abstract childishness which makes me see the world from a little different angle. It simply makes me happy!

Malin is currently living and working in Norway, where she’s studying at Bergen National Academy of the Arts, but right you can also see some of her works at NAU gallery in Stockholm. Don’t miss! We wanted to know a little more about her work process, why she likes to work in different media and what inspire her. All portraits are taken by Norwegian photographer Linn Heidi Stokkedal, art images come from Malin’s blog! xo Katarina 

 

When did you know you would become an artist?

It has not really been a conscious choice, it’s just something that has happened… It has been natural to me, maybe not as a profession, but to do what I’m doing right now. My parents told me that when I was a kid I loved to tear up all their magazines and then tape them together again. I always gathered ”good junk” which meant different packaging my parents threw away – styrofoam, egg cartons, string, etc. When I had enough, I built different things.

I guess I’ve just continued to do that, but with new materials and ideas. I took art in high school and then I applied to a preparatory art school where I studied for two years and then I continued here in Bergen. And now it’s only six months left before I get my BA.

 

You work a lot with collage and sculpture, what is appealing with htese medias?

I like to look for the right material, size and technique for each work, for me it’s interesting to see how it changes in different media and what happens on the road. My process is like my own whispering game, where I move between different media and techniques, from two-dimensional to three-dimensional. Something that started flat on a piece of paper becomes a sculpture from a different perspective which then becomes a painting.

 

Who are your favorite artists?

Cy TwomblyLouise BourgeoisMadelon Vriesendorp.

 

What inspires you?

I like to think of things that have no right or wrong, where there is no obvious answer, since it leaves more room for my own imagination. Like thinking of space, or spirituality, there’s no real end since no one really knows, and because of that I can create my own rules and fantasies. Also memories, dreams and everyday situations and surroundings inspire me very much. Colours and shapes.

 

What does your home look like?

I live quite small here in Bergen, most of my stuff is left in Stockholm. But there are a lot of books and clippings (collage elements) everywhere and a wood Pinocchio who always sits in the window. All around the room pieces of my art is hanging or standing, since it doesn’t fit into the studio anymore. I would say it’s pretty colorful.

 

Where can we see your art and how do we get it?

Right now I’m part of a group exhibition at NAU gallery on Hudiksvallsgatan 4B in Stockholm. Otherwise you can see most of my art on my blog malingabriella.tumblr.com and by them at Galleri Steinsland Berliner in Stockholm. I also sell a few works as posters on www.arrivals.se, otherwise it’s all originals. 
Laddar