Meet The Artist: Suburbia Gone Wild

Från Moskva till Bangalore – drömmen om det goda livet ser likadan ut världen över. Det visar den New York-baserad fotografen Martin Adolfsson – tillika vår vän – med skrämmande skärpa i projektet Suburbia gone Wild.

Annons

I sex års tid har han rest över fem kontinenter för att smygfotografera visningshem för den växande övre medelklassen. I äkta Stepford Wives-anda breder husen ut sig på perfekta rader i städernas utkanter; små, skyddade samhällen som bara tycks vänta på att den välfriserade kulissen ska falla. Så himla intressant! Just nu håller Martin på med en Kickstarterkampanj för att förvandla bilderna till en bok i samarbete med designern Larry Mayorga, med förord av Joseph Grima, chefredaktör på italienska Domus. Vill du hjälpa honom att förverkliga den – och det vill du så klart – titta in här! Vi ville veta mer och fick en liten förhandstitt. (Samtliga bilder copyright Martin Adolfsson)

Berätta om projektet!

Iden föddes efter att jag av en slump såg ett nybyggt villaområde från ovan under inflygningen till Bangkoks gamla flygplats för 6 år sedan. Jag var där på en workshop och bestämde mig för att spendera flera dagar med att dokumentera livet i den nybyggda förorten Parkway Chalet. Jag vandrade in i ett modellhem (visninghem) utan att först riktigt förstå vad jag hade satt min fot i. Eftersom det inte var någon där började jag fotografera frenetisk samtidigt som jag var helt säker på att jag skulle bli utkastad när som helst. När jag gick omkring där i villaområdet började jag fundera på om det fanns liknande nybyggda bostadsområden för den nya övre medelklassen i andra utvecklingsländer och om de såg likadana ut som det området jag nyss besökt.

Under 2008 fick jag tre olika stipendier och kunde då börja resa runt till de olika städerna jag ville inkludera i projektet. Tanken var hela tiden att dokumentera det sökande efter identitet som sker bland den framväxande övre medelklassen i dessa utvecklingsländer. Till skillnad mot Sverige, som har haft en ganska jämn ekonomisk utveckling sedan 50-talet, har många av de här länderna haft en explosionsartad tillväxt och skapat en övre medelklass som inte existerade för mer än 10-15 år sedan. Jag valde att bara fotografera visningshem (inga privathem) eftersom det speglar den dröm som man försöker sälja till den här växande gruppen.

Vad var den största utmaningen?

Största utmaningen vart helt klart att få tillgång till visningshemmen. I vissa fall hade jag tillstånd att fotografera interiören och detaljerna, i andra fall inte. I de fallen där vi inte hade tillstånd poserade jag och min assistent som ett par på jakt efter att köpa bostad och jag smygfotograferade interiören medan min assistent höll mäklaren upptagen.


Var det något som förvånade dig under arbetets gång?

Att all inredning var så likriktad trots att husen var spridda över samtliga kontinenter.

Hur ser det ut hemma hos dig?

Betydligt mer oorganiserat och mina möbler och dekorationer är riktiga till skillnad mot visningshemmen där allt är gjort av plast.

   

 

For English, click Läs mer!

From Moscow to Bangalore – the dream of the perfect life looks the same no matter where in the world you are. That is shown with frightening clarity in the New York based photographer – and our friend – Martin Adolfsson‘s project Suburbia gone Wild. For six years he has secretely been photographing model homes on five continents.

In true spirit of Stepford Wives, the houses stretch out on perfect rows in the outskirts of the big cities, small, sheltered communities where the cracks are already showing. It’s just such an interesting project! Right now Martin is running a Kickstarter campaign to transform the pictures into a book in collaboration with designer Larry Mayorga, and with a foreword by Joseph Grima, editor-in-chief of Italian publication Domus. We wanted to know more about the project so we shot him some questions. If you want to help him realize it – check it out here! (All pictures are copyrighted Martin Adolfsson)

 

Tell us about the project!

The idea was born after I accidentally saw a newly built residential area from above while flying into Bangkok’s old airport 6 years ago. I was there on a workshop and decided to spend several days on documenting the life of this newly built suburb named Parkway Chalet. I wandered into a model home without really understanding what I had gotten myself into. Because there was no-one there I started shooting like crazy, since I was pretty sure that I could be thrown out at any time. As I walked around the area, I began to wonder if there were similar new suburbs for the growing upper middle class in other developing countries, and if they looked the same as the neighborhood I had just visited.

In 2008, I got three different grants and could then begin to travel to the cities I wanted to include in the project. The idea was always to document the search for identity among the emerging upper middle class in these developing countries. Unlike Sweden, which has had a fairly steady economic growth since the 50’s, many of these countries have had an explosive growth and which has created a middle class that didn’t exist until 10-15 years ago. I chose to solely shoot model homes (no private homes) since it reflects the dream that’s being sold to this growing group.

What was the biggest challenge?

The biggest challenge was to get access to the model homes. In some cases, I had permission to photograph the interior and details, in other cases not. In hte cases where we didn’t have permission, me and my assistant posed as a couple looking to buy a home and I secretly photographed the interiors while my assistant kept the realtor busy.

 

Was there anything that surprised you during the process?

That the interiors were so similar, although they were spread across all continents.

What does your home look like?

It’s far more disorganized and my furniture and decorations are real, unlike the display homes where everything is made of plastic.
Laddar